Regeringen utfärdade den 25 juni 1941 en kommuniké om transitering av en tysk division:

I det läge, som uppkommit genom det nu utbrutna kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen, kommer Sverige att orubbligt fullfölja sina strävanden att hävda sin självständighet och sitt oberoende och att hålla sig utanför krigiska konflikter. Det nya läget har emellertid ställt oss inför vissa särskilda frågor.

Sålunda har såväl från finsk som tysk sida framställning gjorts om tillstånd att på svenska järnvägar från Norge till Finland överföra en till en division begränsad truppstyrka. Regeringen har, efter riksdagens hörande, medgivit att så får ske under för svensk suveränitet betryggande former.

Tidningarnas Telegrambyrå


Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946.

Till Finland i stormaktspolitik.