I ett tal i Ludvika den 7 juli 1940 yttrade statsminister P. A. Hansson bl. a.:

Den främsta uppgiften är alltjämt att hålla vårt land utanför kriget med bevarad frihet och självständighet. Stödd av folkets förtroende och den offervilja för den nationella beredskapen, som senast fått ett starkt uttryck i anslutningen till det stora försvarslånet, har regeringen hittills kunnat lösa denna uppgift. Men den är icke slutligt löst, så länge oron i världen icke lagt sig. Regeringen söker så långt det är möjligt att bereda lättnader i de bördor, som den militära beredskapstjänsten åsamkar. Men effektiviteten i vakthållningen måste alltjämt vidmakthållas. Det är av icke mindre vikt att upprätthålla den anda av nationell livsvilja och beslutsamhet, som skänker vårt folk kraft att möta svårigheterna. De tendenser till misströstan inför händelseutvecklingen, som kunnat spåras och som dunkla krafter sökt utnyttja, måste hållas tillbaka. Vårt liv och vår framtid kunna aldrig bli oberoende av vår egen vilja och förmåga.

I våra bemödanden att hålla vårt land fredat från krigets hemsökelser äro neutraliteten och den nationella beredskapen medel. Vid bestämmandet av vårt handlande har omsorgen om Sveriges egna intressen självklart städse kommit i främsta rummet. Vid bedömandet har icke kunnat bortses från det allmänna läget och vårt särskilda förhållande till de nordiska broderfolken. Detta har kommit till uttryck under de konflikter, i vilka Finland och Norge varit indragna. I fråga om Finland har jag tidigare utförligt klarlagt vårt handlande. Beträffande Norge förekommo under det kriget där pågick inskränkningar i transitotrafiken, och önskningar om leverans eller transitering av vapen och ammunition till någondera av de i Norge stridande parterna avböjdes.

Läget har nu blivit ett annat. Viktigast ur vår synpunkt är att striderna mellan Tyskland och Norge upphört. Men även det europeiska läget i stort har i grund förändrats under de senaste veckorna. Det är klart att vi i vårt land icke kunna bortse från den händelseutveckling, som innebär att sju europeiska länder helt eller delvis ockuperats och att Frankrike ingått vapenstillestånd.

Såsom redan i korthet blivit genom pressen meddelat har regeringen i nuvarande läge ansett sig böra låta varor av olika slag transiteras med tillämpning av gällande föreskrifter om licensgivning etc. Vidare har regeringen tillmötesgått önskemålet, att tysk militär, huvudsakligen soldater, i viss utsträckning skall få resa genom vårt land till hemlandet från Norge och eventuellt återvända dit. Såsom redan meddelats, sker genomresan i särskilda vagnar utan vapen och överhuvud under sådana former, att några svårigheter eller olägenheter ej böra uppkomma. För vårt vidkommande förlitar jag mig på den disciplin vårt folk visat under dessa svåra tider. Det är uppenbart, att denna resetrafik ej är av någon avgörande betydelse för vare sig läget i Norge eller det stora krigets utveckling.

Efter fientligheternas upphörande i Norge har det också helt naturligt framstått såsom en nödvändighet, att i den mån det är möjligt återgå till normala förbindelser beträffande handel och samfärdsel. Det är för vårt broderfolk angeläget att åter kunna komma i kontakt med yttervärlden på de vägar, som i nuvarande avspärrningstider stå till buds. I dagarna har det också lyckats att åstadkomma provisoriska överenskommelser som möjliggöra handelsutbytets återupptagande.

Utöver vad nu sagts finner jag icke lämpligt att uttala mig i denna sak. Det behöver väl icke sägas, att regeringen nu som tidigare träffat sitt avgörande efter noggrann prövning och med Sveriges väl för ögonen. Jag är förvissad om att vi skola finna förståelse och gillande hos det stora flertalet av vårt folk. Vi taga med jämnmod det ogillande, som är att emotse från samma håll, där man tidigare givit oss råd, vars oklokhet nu är för alla uppenbar.
                            
Hansson, Per Albin:
"Svensk hållning och handling. Uttalanden under krigsåren"
Tidens förlag, 1945

Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946.

Till Finland i stormaktspolitik.