Utrikesdepartementet meddelade den 5 juli 1940 angående tysk permittent- och transitotrafik till Norge:

Sedan fientligheterna i Norge upphört ha de av kriget betingade inskränkningarna i transitotrafiken till och från Norge bortfallit. Sålunda få numera alla slags varor transporteras på de svenska järnvägarna i sådan trafik.

Likaledes kommer tillstånd att lämnas till genomresa för personer, tillhörande tyska krigsmakten, närmast permitterade soldater, varvid särskilt härför avsedda tåg och vagnar skola begagnas.

Tidningarnas Telegrambyrå


Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946.

Till Finland i stormaktspolitik.