Auf deutsch.

Avtal om transitering av tyska försvarsmaktens försändelser och trupper genom Sverige, den 29 juni 1940 (den 8 augusti 1940)

Herr Chargé d'Affaires,

Jag har äran bekräfta att mellan kungl. svenska regeringen och tyska regeringen enighet nåtts om följande:
1.) Kungl. svenska regeringen är beredd att medgiva transitering av den tyska försvarsmaktens försändelser, bestående av varor av alla slag (försvarsmaktsgods), däri inbegripet krigsmateriel, från Tyskland eller från av Tyskland besatta områden i Danmark och Norge genom svenskt område till norska bestämmelseorter ävensom i motsatt riktning, inom gränsen för de trafiktekniska möjligheterna. Försändelserna kunna åtföljas av transportmanskap.
2.) I den mån det därvid är fråga om varor, för vilka enligt svenska bestämmelser transiteringstillstånd erfordras, skall tyska regeringen för varje gång under iakttagande av sedvanliga formaliteter i förväg till svenska regeringen anmäla försändelserna i och för säkerställande av deras ofördröjliga transitering.
3.) Kungl. svenska regeringen är beredd att tillåta befordran av medlemmar av den tyska försvarsmakten — särskilt permittenter — i uniform (utan sådana vapen, som icke tillhöra soldatens personliga utrustning, och med iakttagande av att gevär och manskapspistoler befordras i särskilda vagnar) mellan de under 1.) angivna bestämmelseorterna över svenskt område, vare sig de resa var för sig eller i slutna transporter, i det senare fallet efter föregående anmälan i och för träffande av överenskommelse om lämpliga åtgärder för deras genomförande.
4.) De detaljöverläggningar, som må ytterligare erfordras för genomförande av vad enligt ovanstående överenskommits, skola omedelbart upptagas mellan tyska beskickningen i Stockholm, i förekommande fall med biträde av militärattachéerna å ena sidan och vederbörande svenska myndigheter å den andra.
5.) De löpande detaljfrågor, som framdeles må uppkomma vid genomförandet av denna överenskommelse, skola för varje gång på samma sätt regleras med vederbörande svenska myndigheter.
Mottag, herr Chargé d'Affaires, försäkran om min fullkomligaste högaktning.

Günther.


Quelle: Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål. Juni—december 1940. 33. Kungl. Utrikesdepartetmentet. Stockholm, 1947.

Förslaget av den 29 juni mellan Günter och von Bülow, stämmer ordagrant med den slutliga noten av den 8 augusti mellan Günther och Schnurre.

Finland i stormaktspolitiken