Vid en av konung Gustaf själv sammankallad konselj den 19 februari 1940 avgav han följande yttrande till statsrådsprotokollet:

Det är på eget initiativ, som jag i dag sammankallat min regering för att till statsrådsprotokollet göra följande uttalande:

Det är min önskan att för mitt svenska folk klargöra den svåra och ansvarsfulla ställning, i vilken vi nu befinna oss. Jag har ansett det vara min oavvisliga plikt att i det längsta söka hålla vårt land utanför den ödesdigra konflikt, som för närvarande råder i världen. Därför har också med regeringens och riksdagens fulla tillslutning vår neutralitets förklaring utfärdats.

Jag har hela tiden med största beundran följt broderlandet Finlands hjältemodiga kamp mot övermakten. Sverige har från början genom frivilliga och på mångfaldigt annat sätt sökt hjälpa detta land, men från första stunden meddelade jag till Finland, att man där tyvärr ej borde räkna på militär intervention från Sveriges sida. Med sorg i hjärtat har jag efter mogen omprövning kommit till den uppfattningen, att vi i nuvarande läge måste fasthålla vid denna ståndpunkt. Jag har nämligen den bestämda meningen, att om Sverige nu ingrepe i Finland skulle vi löpa de största risker att bliva indragna icke blott i krig med Ryssland utan även i kriget mellan stormakterna, och ett sådant ansvar har jag icke kunnat taga på mig. I en sådan situation skulle det dessutom sannolikt bliva omöjligt att giva Finland det ej ringa bistånd, som det nu erhåller härifrån och så väl behöver och vilket vi även i fortsättningen äro beredda att giva med varmaste hand.

Sveriges livsintressen, dess heder och dess fred, utgöra de mål, som jag ständigt har för ögonen. Med Guds hjälp hoppas jag att vi på den av oss inslagna vägen skola kunna undgå ett krigs alla olyckor.

Fosterlandet har alltid givit mig talrika bevis på tillit och förtroende. Det är därför min innerliga förhoppning, att mitt folk även i denna svåra situation skall förstå och gilla mitt handlingssätt.

Tidningarnas Telegrambyrå


Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946.

Till Finland i stormaktspolitik.