På Sveriges, Norges och Danmarks vägnar avgav Sveriges representant, universitetskansler Undén, vid behandlingen den 14 december 1939 i Nationernas förbunds församling av en föreslagen resolution om fördömande av Sovjetunionens aktion mot Finland och konstaterande av att Sovjetunionen icke längre var medlem av förbundet följande deklaration:

Våra länder ha under många år nära samarbetat med Finland. De nordiska länderna ha varit fast beslutna att hålla sig utanför alla stormaktsgrupper och allianser och genom att följa denna grundläggande princip sökt bevara sin fred och sitt oberoende. Det angrepp, för vilket Finland fallit offer, har säkerligen ingenstädes djupare upprört den allmänna meningen än i de övriga nordiska länderna. Våra folk ha också kraftigt lagt i dagen sin sympati för sitt grannfolk, som så grymt drabbats genom händelserna. Vi kunna särskilt bekräfta de konstateranden, som i rapporten göras angående Finlands bestämda ansträngningar att även till priset av betydande offer undvika varje tvist med sin mäktige granne, vilken i detta ögonblick hotar dess frihet och oberoende. Under hänvisning till sina regeringars kända hållning till sanktionerna förklara våra delegationer, att de avhålla sig från att taga ståndpunkt till resolutionen i vad denna avser en åtgärd, som faller inom sanktionssystemets ram. Till slut uttala vi vår djupa övertygelse, att Finland stärkt genom rättvisan i sin sak, den beundransvärda enigheten hos sitt folk och sin starka nationella vilja skall återvinna freden med bibehållen självständighet och frihet.

Stockholms-Tidningen


Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946.

Till Finland i stormaktspolitik.