Den 13 december 1939 lämnade statsminister P. A. Hansson i andra kammaren och ecklesiastikminister Bagge i första kammaren följande regeringsförklaring:

Herr talman! Sedan Konungen i dag utnämnt ny regering, har denna velat inför kammaren genom mig göra följande deklaration: Med hänsyn till det internationella läget och de påfrestningar detta medfört även för vårt folk har tidpunkten ansetts vara inne att förverkliga den redan tidigare dryftade tanken på en samling, genom vilken representanter för alla betydande meningsriktningar taga andel och ansvar i rikets styrelse. Denna handling utgör en manifestation av den nationella enigheten kring de nu väsentliga uppgifterna för svensk politik utåt och inåt.

Samlingsregeringen vill fullfölja tillkännagiven och dokumenterad svensk strävan att skapa förtroende och respekt åt vårt folks vilja till självständighet och neutralitet. Denna strävan innefattar även samarbete med övriga allians fria neutrala stater för tillvaratagande av de neutralas gemensamma intressen samt bevarande och utbyggande av nordisk samverkan.

De hemsökelser, som drabbat Finland, ha djupt berört det svenska folket. Den vilja att bringa humanitär och materiell hjälp, som spontant och allmänt framträtt, besjälar även regeringen. En förutsättning för samlingsregeringens arbete är att inre politiska meningsskiljaktigheter undanskjutas. Tidsläget bjuder enig samling kring de stora uppgifterna, av vilka fortsatt förstärkning av försvarsberedskapen och folkförsörjningens tryggande äro dominerande.

Samlingsregeringen förväntar, att alla lager inom folket skola stödja den i dess strävanden att föra vårt land genom tidens vanskligheter med bevarad fred och frihet. Det är en nationell plikt för alla och en var att i sina uttalanden och handlingar iakttaga den återhållsamhet som är nödvändig, om icke den ansvariga riksstyrelsens arbete skall försvåras och äventyras.
Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946.

Till Finland i stormaktspolitik.