Efter ett möte i Stockholm den 18 och 19 oktober 1939 mellan de nordiska statscheferna och utrikesministrarna utfärdades följande kommuniké:

Konungarna av Danmark och Island, av Norge och av Sverige samt republiken Finlands president hava med sina staters utrikesministrar varit samlade till möte i Stockholm 18—19 oktober 1939.

Vid mötet skärskådades till en början det allmänna läget från varje lands utgångspunkter. Särskilt granskades de svårigheter, som i rådande allvarliga internationella läge kunna möta upprätthållandet av den självbestämningsrätt till en neutral ställning, som länderna städse hävdat och som de vid krigets utbrott genom sina neutralitetsdeklarationer bekräftat. Enighet konstaterades därom, att regeringarna äro beslutna att i nära samarbete konsekvent fasthålla vid denna deras fullständiga neutralitet. De ärna låta sin hållning till förekommande spörsmål bestämmas av omsorgen att upprätthålla sin neutrala ställning i fullt oberoende. De kräva sin rätt att få denna hållning, grundad på ett fredligt förhållande till andra makter, från alla sidor respekterad.

I erinran om den förklaring, som under världskriget avgavs år 1917 vid de nordiska konungarnas möte i Oslo av Danmarks, Norges och Sveriges regeringar, att, huru långvarigt än kriget bleve och vilka former det än kunde antaga, det vänskapliga och förtroliga förhållandet mellan rikena komme att upprätthållas, rådde vid mötet enighet om att Danmark och Island, Finland, Norge och Sverige under nu föreliggande krigsläge skola i sin politik följa denna samma under 1914—1918 års krig genom fast samverkan med framgång genomförda riktlinje.

Vid mötet upptogos vidare till överläggning de svårigheter, som drabbat de neutrala staternas handel och sjöfart som en följd av de krigförandes åtgärder. Enighet rådde om att på hithörande områden förbliva i samråd och vidhålla det i Köpenhamnskommunikén av den 19 september 1939 angivna riktlinjerna, under upprätthållande av traditionella handelsförbindelser åt alla håll och ömsesidigt stöd vid folkförsörjningens säkerställande.

Enighet rådde tillika om fullföljande av samarbetet inom Oslo-gruppen och med andra neutrala stater i och för hävdandet av gemensamma intressen.

I anledning av mötet ingingo till konungen av Sverige telegrafiska sympatiyttringar från statsöverhuvudena i de neutrala staterna i Amerika. Dessa budskap, vilka redan offentliggjorts, komma att i de nordiska länderna högt uppskattas. De vid mötet företrädda regeringarna hava däri funnit värdefullt stöd för sina strävanden till förmån för fred och internationell rättsordning.

De nordiska ländernas regeringar erinra om den beredvillighet att verka i utjämnande syfte, som kommit till uttryck redan före krigsutbrottet genom deras statschefers anslutning till konung Leopolds fredsvädjan. Denna beredvillighet kvarstår oförändrad. De komma att med djupaste tillfredsställelse hälsa varje tecken på att en förståelse mellan de krigförande parterna är möjlig och förutsättningarna föreligga för en neutral insats till ernående av fred och alla nationers trygghet.

Tidningarnas Telegrambyrå


President Roosevelt sent the following telegram to the meeting:

October 18, 1939

His Majesty Gustav,
King of Sweden,
Stockholm.

The Conference of the Nordic States convened by Your Majesty in Stockholm will be followed with deep interest by the Government and the people of the United States.
Under the circumstances which exist this Government joins with the Governments of the other American Republics in expressing its support of the principles of neutrality and order under law for which the nations represented at the Stockholm Conference have, throughout their history, taken a consistent stand.

Franklin D. Roosevelt


King Gustav replied the following:

Stockholm,October 18, 1939

The President:
On behalf of the heads of the Nordic States assembled in Stockholm I wish to convey you the expression of our warm and sincere appreciation of the message of sympathy which you have addressed to us. In our endeavors to manifest our firm resolve to pursue a neutral policy based on international law and order we have felt it as a precious support and encouragement to receive this message which has been warmly greeted by our peoples.

Gustav R..


Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946. Roosevelts telegram: Microfilms of the Archives of German Foreign Ministry, no. 218491. This and King Gustav's reply: Documents on American Foreign Relations, July 1939—June, 1940, vol. II. World Peace Foundation, Boston, 1940.

Till Finland i stormaktspolitik.