Sveriges, Norges och Danmarks sändebud i Moskva framförde den 12 oktober 1939 var för sig till Sovjetunionens regering följande meddelande:

Samtliga de nordiska regeringarna följa med uppmärksamhet de förhandlingar, som nu inletts mellan Sovjetunionen och Finland. De tillkännagiva sin förväntan, att därvid intet ifrågasättes, som lägger hinder i vägen för Finland att i fullt oberoende fasthålla vid den neutrala ställning, som landet i nära samarbete med de övriga nordiska länderna intager, och sin livliga önskan att förhandlingarna skola befästa det vänskapliga förhållandet mellan Sovjetunionen och Finland.

Tidningarnas Telegrambyrå


Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946.

Till Finland i stormaktspolitik.