Efter ett möte mellan de nordiska stats- och utrikesministrarna i Köpenhamn den 18 och 19 september 1939 utfärdades följande kommuniké:

Stats- och utrikesministrarna från Danmark, Finland, Norge och Sverige ha jämte Islands sändebud i Danmark vid möte i Köpenhamn den 18—19 september överlagt om deras länders förhållande under det olycksbringande krig, som utbrutit. De bekräfta ånyo sina länders fasta vilja att föra en strängt opartisk neutralitetspolitik gentemot de krigförande parterna. De äro beslutna att föra denna politik i nära samarbete med varandra ävensom att vid dess genomförande samarbeta med andra stater, som visa liknande uppfattning. De nordiska länderna äro övertygade om att det icke hos någon av de krigförande parterna finnes någon som helst önskan att se något av dessa länder indraget i de krigiska förvecklingarna.

Liksom de tre skandinaviska staterna år 1914 i likalydande noter till de krigförande förfäktade de neutrala staternas rätt till handel och samfärdsel över haven äro alla de nordiska länderna nu beslutna i och för säkrandet av sin egen folkförsörjning hävda rätten till upprätthållande av de traditionella handelsförbindelserna med alla stater, även de krigförande. De hava orsak att räkna med att de i öppen förhandling med de mot varandra stående parterna skola hos dem bägge kunna uppnå förståelse härför, så att dessa handelsförbindelser respekteras.

Inför de mångahanda svårigheter och förluster, som kriget i alla händelser kommer att medföra också för de nordiska folken i vad avser deras dagliga livsföring och näringsliv, är det ifrågavarande länders avsikt att genom samarbete söka i så stor utsträckning som möjligt minska svårigheterna. Enighet rådde därom att på grund av krigs förhållandena tillsatta organ snarast skola träda i förhandlingar med varandra på de områden, där så erfordras.

Tidningarnas Telegrambyrå


Källa: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946.

Till Finland i stormaktspolitik.