[1912. KOKOELMA SUOMEA KOSKEVIA LAKEJA JA ASETUKSIA, JOILLA ON YLEISVALTAKUNNALLINEN MERKITYS.]

Armossa vahvistettu Ministerineuvoston päätös.

300. Koskeva suomalaisten osanottoa kansainvälisiin rautatiekongresseihin sekä kansainvälisiin näyttelyihin.
Julkaistu N:o 37 Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelmaa maaliskuun 2 p:nä 1912.


Tammikuun 20 p:nä 1912 Armossa vahvistetulla Ministerineuvoston päätöksellä säädetään: muuttaen ja täydentäen elokuun 21 p:nä 1909 Ar­mossa vahvistettuja määräyksiä, mitkä koskevat Suomen hallintolai­tosten edustajain lähettämistä ulkomaisiin kongresseihin, konferensseihin, kokouksiin, näyttelyihin ja muihin kansainvälisiin juhliin ja kokouksiin, (Hall. sään. kok. art. 2,135) määrätään:

1) Suomen rautateitten edustajain sallitaan, kussakin tapauksessa Suomen Kenraalikuvernöörilta erittäin hankitun luvan perusteella, ottaa osaa ulkomailla toimeenpantaviin kansainvälisiin kongresseihin, konfe­rensseihin y. m., mitkä koskevat rautatiekysymyksiä, vaikkei näihin kon­gresseihin ottaisikaan osaa Keisarikunnan rautateitten edustajia. Jos kongressissa on venäläinen delegatsiooni tulee Suomen edustajain ehdot­tomasti kuulua siihen.

2) Kansainvälisen järjestelykunnan puolelta lähetetty Suomen rauta­teitten edustajain kutsuminen edellisessä (1) kohdassa mainittuihin kon­gresseihin sekä yleensä kaikki kirjeenvaihto sellaisen järjestelykunnan ja Suomen rautateitten välillä voi tapahtua ei ainoastaan Ulkoasiain Minis­teriön vaan myös Keisarillisen Senaatin ja sen Talousosaston kautta tai vä­littömästi Suomen Rautatiehallitukselle.

3) Sellaisiin kansainvälisiin näyttelyihin, joissa on kansallisuus osastoja sallitaan suomalaisten ottaa osaa ainoastaan venäläisessä osas­tossa, joka on merkitty päällekirjoituksella »Venäjän Keisarikunta» sekä venäläisillä valtakunnan merkeillä (vaakuna ja lippu). Tätä määräystä on ehdottomasti noudatettava, vaikkapa näyttelyyn ei ottaisikaan osaa näytteillepanijoita muilta Venäjän seuduilta kuin Suomesta. Sellaisissa kan­sainvälisissä näyttelyissä taas, joissa ei ole erityisiä kansallisuusosastoja ja joissa näytteille pannut esineet ovat ryhmitetyti luokittain, saavat suomalaiset panna näytteille tuotteitaan huolimatta siitä, ottaako puheen­alaiseen näyttelyyn osaa venäläisiä näytteillepanijoita tai ei. Erityisen suomalaisen osaston muodostaminen kansainvälisessä näyttelyssä älköön missään tapauksessa olko sallittu.

Takaisin sisällysluetteloon.